Merupakan proses pembiasaan (habituasi) amalan ibadah yang bertujuan untuk menghantarkan peserta didik menuju derajat mulia disisi Allah SWT. Berbagai amalan yang dilaksanakan adalah melalui Penanaman Aqidah Pagi, hafalan doa harian, Daily Event by Al Quran and Sunnah principles (DEAS), Shalat berjamaah (shalat Dhuhur dan Asar), shalat Tahajud, puasa sunnah, Dhuha Morning, Program Umroh bersama Guruku-wisata edukasi islami

Merupakan program pembelajaran Al Quran yang dirancang, dikembangkan, dan diselenggarakan secara profesional melalui Pendidikan Al Quran Sabilillah Bil Qalam (SBQ). Tujuannya adalah memberikan bekal kemampuan membaca Al Quran secara tartil, memahami ilmu Tajwid & Gharib Al Quran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran (tafsir AL Maudlu’i),

Program pengembangan kompetensi dan ketrampilan peserta didik yang memiliki kemampuan critical thinking, creativity, collaborative, and communicative (4C’s). Untuk mencapai tujuan tersebut, SISMA mengadopsi pendekatan pembelajaran negara maju, yaitu pendekatan yang menyenangkan, tematik integratif, saintifik, Project Based Learning (PjBL),

Program pembelajaran dan pembiasaan yang dikembangkan dengan tujuan membekali peserta didik untuk memiliki keterampilan berbahasa asing (Inggris dan Arab) dalam berkomunikasi sehari-hari. Program pembelajaran We Can Speak (WCS) dan Takallum Bil Arabiyah (TBA) peserta didik mempelajari dan memperdalam kemampuan Bahasa Inggris dan Arab melalui listening

Program pengembangan potensi minat bakat peserta didik melalui pembelajaran ekstrakurikuler dan pembinaan prestasi. Pembelajaran ekstrakurikuler dikembangkan melalui ekstrakurikuler wajib dan pilihan (klub olah raga dan sanggar seni) yang dibina oleh pelatih profesional. Pembinaan prestasi bidang akademik diselenggarakan dalam bentuk pembinaan olimpiade